was successfully added to your cart.

Koszyk

REGULAMIN PokochajFotografie.pl

By 29-03-2015 4 stycznia, 2017 PF

REGULAMIN PokochajFotografie.pl

Organizatorem warsztatów, plenerów, szkoleń i podobnych działań edukacyjno-artystycznych, zwanych dalej wydarzeniami, realizowanych przez PokochajFotografie.pl, jest wydawca magazynu, e-production z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 12, NIP 631-196-11-01, REGON 277723844, reprezentowany przez Michała Mrozka.

Warsztaty fotograficzne nie są imprezami turystycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

Wszystkie ceny podawane na stronie www.PokochajFotografie.pl są cenami brutto.

Zakup prawa uczestnictwa w wydarzeniach realizowany jest poprzez stronę www.PokochajFotografie.pl lub w innej formie określonej przez Organizatora, opublikowanej w opisie wydarzenia.

Złożenie zamówienia, czyli wysłanie deklaracji uczestnictwa w wydarzeniu wraz z dokonaniem wpłaty, nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Organizator może odmówić realizacji zamówienia, tj. uczestnictwa w wydarzeniu, także bez podania przyczyny. Wówczas dokonana wpłata zostaje niezwłocznie zwrócona na konto zamawiającego.

Płatność za uczestnictwo w wydarzeniach może być dokonywane przez zamawiającego w następujący sposób:
– poprzez system payu.pl udostępniony do konkretnego wydarzenia
– przelewem na podane konto bankowe
– w uzasadnionych przypadkach, wyłącznie za zgodą organizatora – gotówką.
Płatność dokonywana jest zawsze przed wydarzeniem, o ile organizator nie ustali z zamawiającym innych, szczególnych warunków.

Na życzenie zamawiającego wystawiana jest faktura VAT, zgodnie z podanymi danymi.

Zamawiający po złożeniu zamówienia i dokonaniu wpłaty może odstąpić od uczestnictwa w wydarzeniu bez podania przyczyny do 10 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia i dokonania wpłaty. Zwrot zapłaconej kwoty pomniejszonej o koszty obsługi wpłaty poprzez system payu.pl w wysokości 3% wpłaconej kwoty (jeśli dotyczy), nastąpi w ciągu 5 dni roboczych.
W przypadku rezygnacji zamawiającego z uczestnictwa w wydarzeniu po tym terminie, możliwe są następujące rozwiązania:
–  jeśli rezygnacja nastąpi z wyprzedzeniem dłuższym niż 30 dni do rozpoczęcia warsztatów – wiąże się to z zapłatą 50% ceny całkowitej
–  jeśli rezygnacja nastąpi później niż 30 dni do rozpoczęcia warsztatów – wiąże się z zapłatą 100 % ceny całkowitej.

W przypadku płatności realizowanej w częściach, opłaty w przypadku rezygnacji liczone są od całkowitej ceny wydarzenia dla danego uczestnika. Zamawiający może uzgodnić z organizatorem udział innej poleconej przez Zamawiającego osoby, wówczas obowiązują indywidualnie ustalone kwoty, wynikające z poniesionych kosztów (np. wzrost liczby pokoi wynikający z innej płci uczestnika zastępującego zamawiającego itp.).

Organizator może odwołać wydarzenie z ważnych przyczyn, także w trakcie jego trwania (sytuacje losowe, klęski żywiołowe itp.), przenieść je na inny termin dogodny dla większości uczestników wydarzenia.

Zamawiający ma obowiązek ubezpieczenia się na czas uczestnictwa w wydarzeniu na koszt własny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Zamawiającego pozostawione bez nadzoru. Zamawiający ponosi również odpowiedzialność cywilną za zdarzenia wobec osób trzecich.

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane mogą podlegać przetwarzaniu, podlegają Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2014 r. poz. 1182.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z systemu payu.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

Stan na: 29 marca 2015 r.