Skip to main content

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH
Pokochajfotografie.pl 

I. INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Organizatorem imprez turystycznych jest e-production sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 12. NIP 631 268 08 41, wpisana do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem ewidencyjnym 20424 (numer wpisu do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego: 1341 z dn.17.08.2018) oraz posiada aktualną gwarancję ubezpieczeniową UNIQA S.A.. na kwotę sumy gwarancyjnej  121 615,20 PLN.
 2. Imprezą turystyczną są warsztaty fotograficzne, fotowyprawy, fotoekspedycje, plenery, które spełniają warunki imprezy turystycznej w rozumieniu Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
 3. Podróżnym nazywamy uczestnika imprezy turystycznej organizowanej przez Organizatora, o którym mowa w pkt. 1, który zgłosił wolę udziału w imprezie oraz dokonał wpłat w ustalonej wysokości. Uczestnikami imprez turystycznych mogą być osoby pełnoletnie. Udział osób niepełnoletnich jest możliwy wyłącznie pod opieką i na odpowiedzialność osoby pełnoletniej, która również bierze udział w imprezie.

II. ZAWARCIE UMOWY

 1. Informacje o imprezach turystycznych publikowane na stronie www.pokochajfotografie.pl mają charakter informacyjny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Rezerwacja miejsca na imprezie dokonana przez Podróżnego poprzez stronę www.pokochajfotografie.pl, mailowo lub telefonicznie, traktowana jest jako propozycja zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych przez e-production sp. z o.o.. Zawarcie umowy następuje poprzez wpłatę Podróżnego należności na poczet imprezy turystycznej. Umowa zostaje zawarta w momencie wpływu pierwszej kwoty, zgodnej z zapisami w pkt. III.4 oraz III.5, od Podróżnego na konto bankowe Organizatora lub za pośrednictwem płatności online. Podróżny poprzez dokonanie wpłaty akceptuje warunki umowy o udział w imprezie i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie.
 3. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie po dokonaniu rezerwacji skutkuje brakiem zawarcia umowy i nie rodzi dalszych skutków prawnych.
 4. Podróżny zgłaszający wolę uczestnictwa w imprezie turystycznej w imieniu swoim oraz innych osób, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny imprezy za wszystkich uczestników wskazanych w zgłoszeniu, a tym samym w umowie o świadczenie usług turystycznych.
 5. Wyrażając wolę uczestnictwa w imprezie poprzez zgłoszenie oraz dokonując wpłaty, Podróżny potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych Pokochajfotografie.pl oraz z informacjami dotyczącymi danej imprezy, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji imprezy turystycznej. Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych Pokochajfotografie.pl stanowią integralny element umowy o świadczeniu usług turystycznych.

III. PŁATNOŚCI

 1. Cena imprezy turystycznej przedstawiona Podróżnemu obejmuje świadczenia wymienione na stronie informacyjnej dotyczącej danej imprezy.
 2. Płatności za udział w imprezie turystycznej wnoszone są przez Podróżnego na konto bankowe Organizatora prowadzone w walucie PLN lub w EUR i USD, jeśli cena imprezy turystycznej wyrażona jest w innej walucie niż PLN.
 3. Na życzenie Podróżnego Organizator wystawia rachunek. Podróżny upoważnia Organizatora do wystawienia rachunku bez podpisu odbierającego.
 4. Podróżny dokonuje pierwszej wpłaty za udział w imprezie w terminie do 3 dni od potwierdzenia przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia woli udziału Podróżnego w imprezie.
 5. Wysokość pierwszej wpłaty za udział w imprezie zależy od terminu zgłoszenia udziału przez Podróżnego. Jeśli zgłoszenie wpłynęło w terminie krótszym niż 30 dni do rozpoczęcia imprezy, Podróżny zobowiązany jest do wpłacenia całej należności za udział. Jeśli do czasu rozpoczęcia imprezy pozostało więcej niż 30 dni od zgłoszenia woli Podróżnego, pierwsza wpłata wynosi do 30% całej należności za udział, zaś pozostałą część Podróżny wpłaca na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.
 6. Do całkowitej należności za udział w imprezie należą dodatkowe koszty związane z rozszerzeniem usług, o które wnioskował Podróżny, np. dodatkowe ubezpieczenie, dopłata do pokoju 1-osobowego (o ile istnieje taka możliwość).
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ceny z przyczyn od niego niezależnych, takich jak wzrost kursu walut, cen, podatków itp. Klient zostanie poinformowany o zmianie ceny nie później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy.
 8. Wykupując imprezę u Organizatora, podczas uczestnictwa w niej Klient objęty jest ubezpieczeniem na kwoty: koszty leczenia 250 000 pln, NNW – 30 000 pln, bagaż – 2 000 pln. Szczegóły dotyczące ubezpieczeń zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Uniqa S.A. Klient ma prawo rozszerzyć pakiet ubezpieczeń, zwłaszcza w przypadku chorób przewlekłych czy chęci ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy.

IV. REZYGNACJA

 1. Jeżeli całkowita cena imprezy turystycznej nie zostanie w pełni zapłacona w terminie do 25 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, umowa może być rozwiązana przez Organizatora, a Podróżny zostanie obciążony kosztami rezygnacji z uczestnictwa w wysokości i na zasadach określonych w pkt.IV.2.
 2. W razie rezygnacji z uczestnictwa w imprezie Podróżny ponosi koszty w formie odszkodowania na rzecz Organizatora w wysokości:
  – do 60 dni przed rozpoczęciem imprezy – 25% ceny całkowitej zgodnej z umową
  – od 59 do 31 dni przed rozpoczęciem imprezy – 50% ceny całkowitej zgodnej z umową
  – od 30 do 15 dni przed rozpoczęciem imprezy – 75% ceny całkowitej zgodnej z umową
  – od 14 dni przed rozpoczęciem imprezy lub w razie nieprzybycia na miejsce – 90% ceny całkowitej zgodnej z umową.
 3. Podróżny ponosi koszty rezygnacji z imprezy turystycznej w razie opóźnienia w dotarciu na miejsce rozpoczęcia imprezy turystycznej, także wtedy, gdy rozpoczęcie przez niego imprezy turystycznej nie jest możliwe ze względu na brak ważnego dokumentu, wizy, stan zdrowia czy inne sytuacje losowe. Podróżny może ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z imprezy.
 4. Podróżny ma możliwość zmiany osoby uczestniczącej w imprezie turystycznej:
  – bezpłatnie – jeśli nowa osoba zajmie to samo miejsce (osoba tej samej płci w przypadku pokoju kilkuosobowego)
  – za zgodą Organizatora oraz za dodatkową opłatą – jeśli konieczna jest zmiana rezerwacji, o ile istnieje taka możliwość.

V. DOJAZD WŁASNY

 1. Impreza turystyczna zaczyna się i kończy w dniach wskazanych w umowie oraz na stronie internetowej www.pokochajfotografie.pl. Pierwszy i ostatni dzień imprezy turystycznej to dni tzw. logistyczne, tj. przyjazdu i wyjazdu Podróżnych. O ile opis imprezy nie precyzuje innych warunków, w dniach tych program nie zakłada dodatkowych punktów, zajęć, wycieczek itp.
 2. Podróżny otrzyma od Organizatora informacje dotyczące dokładnej lokalizacji, preferowanych miejsc dojazdu / dolotu, minimalnej liczby osób wymaganych do realizacji imprezy, ostatecznego terminu powiadomienia Podróżnych o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby osób.
 3. Podróżny zobowiązany jest do samodzielnej organizacji i opłacenia dojazdu do miejsca organizacji imprezy turystycznej.
 4. W przypadku imprez turystycznych wymagających przemieszczania się samochodem na miejscu, Podróżny zobowiązany jest do samodzielnego zorganizowania lub wynajmu środka transportu i pokrycia jego kosztów lub dołączenia do innych Podróżnych i współdzielenia z nimi odpowiedzialności i kosztów z tym związanych.

VI.  ZMIANY I ODWOŁANIE IMPREZY

 1. W wyjątkowych przypadkach Organizator może zmienić program imprezy lub miejsce zakwaterowania uczestników, nie obniżając standardu oferowanego podczas zapisów.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany i opóźnienia wynikające z nieprzewidzianych okoliczności, np. warunków atmosferycznych, strajków itd.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora, z powodów losowych, działania sił wyższych, braku wymaganej minimalnej liczby uczestników. W sytuacji odwołania imprezy przez Organizatora Podróżnemu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty lub przeniesienie kwoty na poczet wpłat na inną imprezę turystyczną realizowaną przez Organizatora. Impreza turystyczna może zostać odwołana nie później niż:
  – 20 dni przed rozpoczęciem, w przypadku imprez trwających dłużej niż 7 dni
  – 7 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej 7 dni lub krócej
  – w dowolnym terminie, jeśli zajdą nadzwyczajne okoliczności uniemożliwiające imprezę, które są niezależne od Organizatora.
 4. W sytuacjach wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, np. choroby czy zdarzeń losowych, w sytuacji, gdy osoba prowadząca warsztaty, fotoekspedycje i inne imprezy nie może dotrzeć na ich miejsce, Organizator zapewni zastępstwo osoby o podobnych kompetencjach.

VII. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. W czasie imprezy Podróżny ponosi odpowiedzialność za swoje rzeczy osobiste, dokumenty, wartościowy bagaż.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość natychmiastowego wyłączenia z imprezy turystycznej Podróżnego nadużywającego alkoholu lub stosującego środki odurzające, a także nie stosującego się do instrukcji i próśb Organizatora czy utrudniającego terminową realizację programu innym Podróżnym.
 3. Podróżny jest zobowiązany do posiadania niezbędnych dokumentów (ważny paszport, dowód osobisty, wiza itp.) oraz wymaganych szczepień i innych wymagań obowiązującym w kraju realizacji imprezy turystycznej.
 4. Podróżny jest zobowiązany do przestrzegania przepisów krajów, w których realizowana jest impreza turystyczna i ponosi odpowiedzialność za ich naruszenie.
 5. Podróżny może złożyć reklamację z tytułu przeprowadzenia imprezy turystycznej niezgodnie z umową w terminie do 30 dni od zakończenia imprezy. Reklamacja powinna mieć formę pisemną, zawierać uchybienia Organizatora i zostać wysłana na adres: hello@pokochajfotografie.pl lub złożona osobiście na ręce przedstawiciela lub na adres Organizatora. Jeśli Podróżny nie powiadomił przedstawiciela Organizatora w trakcie imprezy o występujących jego zdaniem uchybieniach, uznaje się, że rezygnuje z prawa do złożenia reklamacji po jej zakończeniu. W przypadku wyczerpania postępowania reklamacyjnego, sądem właściwym dla dochodzenia roszczeń jest Sąd w Gliwicach.
 6. Administratorem danych osobowych Podróżnych jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celu należytej realizacji imprezy turystycznej. Dostęp do danych mogą mieć pracownicy i współpracownicy Organizatora, podmioty realizujące świadczenia w ramach imprezy (np. hotele, ubezpieczyciele itp.), podmioty uprawnione do otrzymania tych danych na podstawie obowiązującego prawa.
 7. Adres e-mail Podróżnego może być przetwarzany przez Organizatora w celach marketingowych, o ile podróżny nie odwoła zgody na jego przetwarzanie.
 8. Podróżny ma prawo wglądu, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych będących w dyspozycji Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami, obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Stan na: 4 kwietnia 2024 r.