_OGOLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH

organizowanych przez e-production sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 12

Zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych, którego stroną jest e-production sp. z o.o. równoznaczne jest z pełną akceptacją poniżej przedstawionych Warunków:

 1. e-production sp. z o.o. (Organizator) organizuje imprezy turystyczne pod marką Warsztaty PokochajFotografie.pl, a wszystkie informacje i warunki uczestnictwa w imprezie publikuje na stronie www.pokochajfotografie.pl
 2. Rezerwacja dokonana przez Klienta, poprzez stronę www.pokochajfotografie.pl, mailowo lub telefonicznie, traktowana jest jako propozycja zawarcia Umowy o świadczenie usług turystycznych przez e-production sp. z o.o.
 3. Informacje publikowane na stronie www.pokochajfotografie.pl mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 4. Zawarcie umowy następuje poprzez wpłatę przez Klienta zaliczki lub pełnej ceny na poczet imprezy turystycznej oraz pełnej kwoty za zawarte dodatkowe ubezpieczenie. Klient poprzez dokonanie wpłaty akceptuje umowę i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie.W przypadku nie dokonania w terminie wpłaty zaliczki, umowa nie zostaje zawarta.
 5. Klient zgłaszający chęć uczestnictwa w imprezie turystycznej, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny imprezy za wszystkich uczestników wskazanych w umowie.
 6. Wysokość zaliczki ustalana jest każdorazowo przez Organizatora i wynosi nie mniej niż 30% ceny imprezy turystycznej.
 7. Pozostałą do zapłaty kwotę należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie 25 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
 8. Jeżeli całkowita cena imprezy turystycznej nie zostanie w pełni zapłacona w ustalonym terminie, umowa może być rozwiązana, a Organizator obciąży Klienta kosztami rezygnacji z uczestnictwa w wysokości i na zasadach określonych w pkt.10.
 9. Na życzenie Klienta po otrzymaniu płatności Organizator wystawia fakturę VAT MARŻA (lub 2 faktury – VAT MARŻA oraz VAT w przypadku niektórych imprez turystycznych). Klient upoważnia Organizatora do wystawienia faktur VAT MARŻA i VAT bez podpisu.
 10. Koszty rezygnacji uczestnictwa w imprezie turystycznej wynoszą standardowo:
  – do 60 dni przed rozpoczęciem imprezy – 25% ceny zgodnie z umową- 59 – 31 dni przed rozpoczęciem imprezy – 50% ceny zgodnie z umową- 30 – 15 dni przed rozpoczęciem imprezy – 75% ceny zgodnie z umową

od 14 dni przed rozpoczęciem imprezy lub w razie nieprzybycia na miejsce – 90% ceny zgodnie z umową.

 • Klient ponosi koszty rezygnacji z imprezy turystycznej w razie opóźnienia w dotarciu na miejsce rozpoczęcia imprezy turystycznej, także wtedy, gdy rozpoczęcie przez niego imprezy turystycznej nie jest możliwe ze względu na brak ważnego dokumentu, wizy, stan zdrowia czy inne sytuacje losowe. Klient może ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z imprezy.
 • Klient ma możliwość zmiany osoby uczestniczącej w imprezie turystycznej:
  – bezpłatnie – jeśli nowa osoba zajmie to samo miejsce (identyczna konfiguracja łóżek)- za zgodą Organizatora oraz za dodatkową opłatą – jeśli konieczna jest zmiana zarezerwowanych pokoi, o ile istnieje taka możliwość.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ceny z przyczyn od niego niezależnych, takich jak wzrost kursu walut, cen, podatków itp. Klient zostanie poinformowany o zmianie ceny nie później niż 15 dni przed rozpoczęciem imprezy.
 • Po zawarciu umowy Klient otrzyma od Organizatora informacje dotyczące lokalizacji, preferowanych miejsc i terminu dojazdu / dolotu, minimalną liczbę osób wymaganych do realizacji imprezy, ostateczny termin powiadomienia Klienta o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby osób.
 • Impreza turystyczna zaczyna się i kończy w dniach wskazanych w umowie oraz na stronie internetowej www.pokochajfotografie.pl. Pierwszy i ostatni dzień imprezy turystycznej przeznaczony jest na transport i o ile opis imprezy nie precyzuje innych warunków, w dniach tych nie są realizowane zajęcia merytoryczne.
 • Klient zobowiązany jest do samodzielnej organizacji i opłacenia dojazdu do miejsca organizacji imprezy turystycznej.
 • W przypadku imprez turystycznych wymagających przemieszczania się samochodem na miejscu, Klient zobowiązany jest do samodzielnego wynajmu środka transportu i pokrycia jego kosztów lub dołączenia do innego Klienta i dzielenia z nim kosztów z tym związanych.
 • W sytuacjach wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, np. choroby czy zdarzeń losowych, w sytuacji, gdy osoba prowadząca warsztaty nie może dotrzeć na ich miejsce, Organizator zapewni zastępstwo osoby o podobnych kompetencjach.
 • W wyjątkowych przypadkach Organizator może zmienić program imprezy lub miejsce zakwaterowania uczestników, nie obniżając standardu oferowanego podczas zapisów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany i opóźnienia wynikające z nieprzewidzianych okoliczności, np. warunków atmosferycznych, strajków itd.
 • W czasie imprezy Klient ponosi odpowiedzialność za swoje rzeczy osobiste, dokumenty, wartościowy bagaż.
 • Roszczenia z tytułu przeprowadzenia imprezy turystycznej niezgodnie z umową należy składać pisemnie w terminie do 30 dni od zakończenia imprezy, w formie pisemnej na adres: hello@e-production.pl lub osobiście na ręce przedstawiciela lub na adres Organizatora. W przypadku wyczerpania postępowania reklamacyjnego, sądem właściwym dla dochodzenia roszczeń jest Sąd w Gliwicach.
 • Organizator oświadcza, że posiada wpis do rejestru Organizatorów Turystyki o numerze 1341. Ponadto Organizator informuje, że odprowadza składki w należnej wysokości do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
 • Organizator posiada gwarancję ubezpieczeniową AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. o numerze 05.805.289 ważną od 16.08.2019 do 15.08.2020 na kwotę sumy gwarancyjnej 193 572 zł
 • Wykupując imprezę u Organizatora, podczas uczestnictwa w niej Klient objęty jest ubezpieczeniem na kwoty: koszty leczenia 10 000 EUR, NNW – 2 000 EUR, bagaż – 200 EUR. Szczegóły dotyczące ubezpieczeń zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia AXA TUiR S.A. Klient ma prawo rozszerzyć pakiet ubezpieczeń, zwłaszcza w przypadku chorób przewlekłych czy chęci ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami, obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o usługach turystycznych.

Stan na: 16 listopada 2019 r.

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH FOTOGRAFICZNYCH

organizowanych przez e-production sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 12

Zawarcie umowy o świadczenie usług szkoleniowych, którego stroną jest e-production sp. z o.o. równoznaczne jest z pełną akceptacją poniżej przedstawionych Warunków:

 1. e-production sp. z o.o. (Organizator) organizuje warsztaty i fotoekspedycje pod marką Warsztaty PokochajFotografie.pl, a wszystkie informacje i warunki uczestnictwa w wydarzeniu objętym usługą publikuje na stronie www.pokochajfotografie.pl. Informacje publikowane na stronie www.pokochajfotografie.pl mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Rezerwacja dokonana przez Klienta, poprzez stronę www.pokochajfotografie.pl, mailowo lub telefonicznie, traktowana jest jako propozycja zawarcia Umowy o świadczenie usług szkoleniowych przez e-production sp. z o.o.
 3. W przypadku niektórych warsztatów i fotoekspedycji Klient dokonując rezerwacji łącznej, rezerwuje udział w imprezie turystycznej oraz szkoleniu. Możliwy jest udział szkoleniu bez udziału w imprezie turystycznej lub udział w imprezie turystycznej bez udziału w szkoleniu po uprzednim ustaleniu z Organizatorem oraz pod warunkiem dostępności miejsc.
 4. Zawarcie umowy następuje poprzez wpłatę przez Klienta zaliczki lub pełnej ceny na poczet szkolenia. Klient poprzez dokonanie wpłaty akceptuje umowę i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie. W przypadku nie dokonania w terminie wpłaty zaliczki, umowa nie zostaje zawarta.
 5. Klient zgłaszający chęć uczestnictwa w szkoleniu, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny szkolenia za wszystkich uczestników wskazanych w umowie.
 6. Wysokość zaliczki ustalana jest każdorazowo przez Organizatora. W przypadku łącznego zakupu usługi turystycznej i szkoleniowej, Organizator może wyznaczyć zaliczkę wyłącznie na poczet usługi turystycznej, która będzie potwierdzeniem zawarcia umowy na obie usługi świadczone przez Organizatora.
 7. Pozostałą do zapłaty kwotę należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie 25 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 8. Jeżeli całkowita cena za udział w usłudze szkoleniowej nie zostanie w pełni zapłacona w ustalonym terminie, umowa może być rozwiązana, a Organizator obciąży Klienta kosztami rezygnacji z uczestnictwa w wysokości i na zasadach określonych w pkt.10.
 9. Na życzenie Klienta po otrzymaniu płatności Organizator wystawia fakturę VAT. Klient upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
 10. Koszty rezygnacji uczestnictwa w szkoleniu wynoszą standardowo:
  – do 60 dni przed rozpoczęciem szkolenia – 25% ceny zgodnie z umową- 59 – 31 dni przed rozpoczęciem szkolenia – 50% ceny zgodnie z umową- 30 – 15 dni przed rozpoczęciem szkolenia – 75% ceny zgodnie z umową, od 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia lub w razie nieprzybycia na miejsce – 90% ceny zgodnie z umową.
 11. W sytuacjach wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, np. choroby czy zdarzeń losowych, w sytuacji, gdy osoba prowadząca warsztaty nie może dotrzeć na ich miejsce, Organizator zapewni zastępstwo osoby o podobnych kompetencjach.
 12. W wyjątkowych przypadkach Organizator może zmienić program szkolenia.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany i opóźnienia wynikające z nieprzewidzianych okoliczności, np. warunków atmosferycznych, strajków itd.
 14. W czasie trwania szkolenia Klient ponosi odpowiedzialność za swoje rzeczy osobiste, dokumenty, wartościowy bagaż.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia – w przypadku, gdy połączone jest z towarzyszącą imprezą turystyczną – w ustalonym każdorazowo przez Organizatora terminie, w pozostałych przypadkach – nie później niż 10 dni przed jego terminem.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami, obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

Stan na: 16 listopada 2018 r.